Ценоразпис

Ц Е Н О Р А З П И С

считано от 01.07.2022 год.

Приложение № 1

 

ЦЕНИ НА ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

 

 

Цена в лева

1

Преглед от лекар със специалност

50,00

2

Преглед от лекар – хабилитирано лицe

100,00

3

Преглед от началник на отделение

60,00

4

Преглед от лекар без специалност

40,00

5

Запис ЕКГ – без разчитане

10,00

6

Поставяне назогастрална сонда

25,00

7

Мускулна инжекция

8,00

8

Венозна инжекция

15,00

9

Поставяне на периферен венозен катетър /абокат /

10,00

10

Подкожна инжекция

5,00

11

Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция)

10,00

12

Венозна инфузия без стойността на медикаментите

40,00

13

Вземане на намазка за микробиологично изследване

5,00

14

Поставяне/смяна на уретрален катетър

50,00

15

Очистителна клизма

25,00

16

Пункция на става

40,00

17

Плеврална пункция

100,00

18

Коремна пункция

150,00

19

Неинвазивно измерване на кръвно налягане

2,00

20

Ехография на коремни органи

40,00

21

Ехокардиография

50,00

22

Доплерехография на коремни органи

40,00

23

Стомашна промивка

40,00

24

Холтер ЕКГ

60,00

25

Бърз тест за вирусни антигени на SARS-CoV-2  

18.00

26

Ехография на млечни жлези

40.00

27

Ехография на щитовидна жлеза

30.00

28

Ехография на млечни жлези и щитовидна жлеза

60.00

 

 

Приложение № 2

 

ЦЕНИ НА АНЕСТЕЗИИ

 

 

цена в лева

1

Местна инфилтрационна анестезия

30,00

2

Спинална анестезия

80,00

3

Епидурална анестезия с катетър

120,00

4

Венозна анестезия

70,00

5

Ендотрахеална анестезия

170,00

6

Поставяне на епидурален катетър за  лечение на хронична болка/вкл. катетъра/

550,00

 

 

Приложение № 3

 

ЦЕНИ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

по договор с медицинска лаборатория АСИП МЦ „Еврохоспитал Пловдив“ ЕООД

 

 

 

цена в лева

1

PCR SARS-CoV-2

70.00

2

Такса пробовземане

10.00

3

Урина / урокултура

9.00

4

Носен секрет

10.00

5

Гърлен секрет

10.00

6

Храчка

10.00

7

Вагинален секрет

10.00

8

Цервикален секрет

10.00

9

Уретрален секрет

10.00

10

Простатен секрет

10.00

11

Еякулат

10.00

12

Очен секрет

10.00

13

Ушен секрет

10.00

14

Раневи материал

10.00

15

Пунктат

10.00

16

Жлъчка

10.00

17

Ликвор

12.00

18

Хемокултура

12.00

19

Фецес и материали от ректум

10.00

20

Антибиограма

10.00

21

Аптимикограма

15.00

22

Кандида /посявка и идентификация/

10.00

23

Сифилис RPR

6.00

24

Сифилис TPHA

11.00

25

H. pylory AG/фекален тест

25.00

26

Campylobacter / фекален тест

16.00

27

C.Dificile toxin A+B/фекален тест

35.00

 

 

Приложение № 4

ЦЕНИ НА ОБРАЗНО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

по договор с АСИП МЦ “Еврохоспитал Пловдив“ ЕООД

 

 

 

цена в лева

1

Потребителска такса рентген

2,90

2

Ехография на коремни органи

40,00

3

Ехография на млечна жлеза

40,00

4

Иригография

80,00

5

КАТ аортография

200,00

6

КАТ на бял дроб

110,00

7

КАТ на глава

100,00

8

КАТ на гръбначен стълб

100,00

9

КАТ на гръден кош

110,00

10

КАТ на две области

180,00

11

КАТ на корем

110,00

12

КАТ на лумбални прешлени

100,00

13

КАТ на малък таз

110,00

14

КАТ на ПОС с контраст

240,00

15

КАТ на прешлени/C, Th, L, таз без к.м./ за 1 област

100,00

16

КАТ на сакроилиачни стави

100,00

17

КАТ на части от скелета

100,00

18

КАТ на шия

110,00

19

КАТ периферна ангиография

180,00

20

Контраст - венозна урография

60,00

21

Контрастно изследване горен ГИТ - хранопровод

50,00

22

Контрастно изследване горен ГИТ - стомах

50,00

23

Контрастно изследване горен ГИТ – хранопровод и стомах

80,00

24

Контрастно изследване долен ГИТ – тънки черва

80,00

25

Контрастно изследване долен ГИТ – дебело черво

50,00

26

Контрастно изследване долен ГИТ – тънки и дебело черво

80,00

27

Контраст за КАТ

50,00

28

Мамография – 2 снимки

50,00

29

Обзорна рентгенография на корем

30,00

30

Пулмоангиография /КАТ/

150,00

31

Разчитане на скенер

50,00

32

Разчитане на рентгенова снимка

25,00

33

Рентгенография на череп /две проекции/

30,00

34

Рентгенография на лицеви кости /две проекции/

30,00

35

Рентгенография на околоносни синуси

30,00

36

Специални центражи на черепа

50,00

37

Рентгенография на стернум

20,00

38

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

20,00

39

Рентгенография на стерноклавикуларна става

20,00

40

Рентгенография на ключица/клавикула/

20,00

41

Рентгенография на ребра

30,00

42

Рентгенография на лопатка/скапула/

20,00

43

Рентгенография на гръден кош

30,00

44

Рентренография на бял дроб и сърце

35,00

45

Рентренография на кости и стави на крайници

35,00

46

Рентгенография на раменна става

20,00

47

Рентгенография на раменна става /две проекции/

30,00

48

Рентгенография на раменна кост /хумерус/

20,00

49

Рентгенография на раменна кост /хумерус/ две проекции

30,00

50

Ренгтенография на лакътна става

20,00

51

Ренгтенография на лакътна става /две проекции/

30,00

52

Рентгенография на антебрахиум

20,00

53

Рентгенография на антебрахиум / две проекции/

30,00

54

Рентгенография на гривнена става

20,00

55

Рентгенография на гривнена става /две проекции/

30,00

56

Рентгенография на длан и пръсти

20,00

57

Рентгенография на длан и пръсти /две проекции/

30,00

58

Рентгенография на таз

30,00

59

Рентгенография на тазобедрена става

20,00

60

Рентгенография на тазобедрена става /две проекции/

30,00

61

Ренгенография на сакроилиачна става

20,00

62

Ренгенография на бедрена кост

20,00

63

Ренгенография на бедрена кост /две проекции/

30,00

64

Ренгенография на колянна става

20,00

65

Ренгенография на колянна става /две проекции/

30,00

66

Рентгенография на подбедрица

20,00

67

Рентгенография на подбедрица /две проекции/

30,00

68

Рентгенография на глезенна става

20,00

69

Рентгенография на глезенна става /две проекции/

30,00

70

Рентгенография на стъпало и пръсти

20,00

71

Рентгенография на стъпало и пръсти /две проекции/

30,00

72

Рентренография  гръбначни прешлени

25,00

73

Рентренография  гръбначни прешлени /две проекции/

35,00

74

Рентгенография на лумбални прешлени

25,00

75

Рентгенография на лумбални прешлени /две проекции/

35,00

76

Трансдренажна холангиография

55,00

77

Фистулография / вкл. контраст/

40,00

78

Рентгенография на ПОС

30,00

79

Копие на рентгеново изследване на CD/DVD

10,00

80

Миелография

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

 

ЦЕНИ НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

по договор с АСИП МЦ “Еврохоспитал Пловдив“ ЕООД

 

 

цена в лева

1

ПКК

5.00

2

ДКК– мануално

6.00

3

СУЕ

2.00

4

Морфология на еритроцити

6.00

5

Ретикулоцити

5.00

6

Феритин

15.00

7

Протромбиново време (активност и INR)

3.00

8

Време на кървене и съсирване

3.00

9

Активирано парциално протромбиново време (aPTT)

3.00

10

Фибриноген

3.00

11

Д-димери

20.00

12

Глюкоза

3.00

13

Кръвно-захарен профил

6.00

14

ОГТТ (орален глюкозотолерантен тест)

6.00

15

Креатинин

3.00

16

Урея

3.00

17

Пикочна киселина

3.00

18

Билирубин – общ

3.00

19

Билирубин – директен

3.00

20

Общ белтък

3.00

21

Албумин

3.00

22

Натрий

3.00

23

Калий

3.00

24

Калций

3.00

25

йонизиран калций

3.00

26

Неорганичен Фосфат

3.00

27

Магнезий

3.00

28

Желязо

3.00

29

ЖСК

3.00

30

Хлорид

3.00

31

Общ Холестерол

3.00

32

  •  

3.00

33

HDL-холестерол + LDL-изчислен

5.00

34

  •  

3.00

35

  •  

3.00

36

ЛДХ

3.00

37

ХБДХ

3.00

38

ГГТ

3.00

39

Алкална фосфатаза

3.00

40

Креатинкиназа

5.00

41

Креатинкиназа –МВ

5.00

42

Амилаза

3.00

43

Липаза

5.00

44

Холинестераза

3.00

45

Обща изследване на урина /10 показателя/

2.00

46

Седимент  на урина-нативен

2.00

47

Количествен анализ урина; всеки показател по:

2.00

48

Клирънс на в-ва (креатинин, урея и др.)

4.00

49

Зимницки

3.00

50

Микроалбуминурия

10.00

51

Тропонин

12.00

52

TSH

15.00

53

fT4

15.00

54

fT3

15.00

55

ТАТ

15.00

56

МАТ

15.00

57

ТPSA

15.00

58

CA 15-3

15.00

59

CA 19-9

15.00

60

СА 125

15.00

61

HCG

15.00

62

Алфа фетопротеин

15.00

63

СЕА

15.00

64

Витамин 25ОН Д

30.00

65

Фолиева киселина

15.00

66

Витамин В12

15.00

67

Лактат

5.00

68

Прокалцитонин

30.00

69

Алкално-киселинно равновесие (АКР)

15.00

70

С – реактивен протеин (CRP)

6.00

71

Гликиран хемоглобин

15.00

72

Коремен пунктат

30.00

73

Ставен пунктат

30.00

74

Ревматоиден фактор

6.00

75

HbsAg

12.00

76

HCV

15.00

77

Anti Hbc-total

15.00

78

Общи имуноглобулини А; G; M, всеки по:

12.00

79

Такса пробовземане

2.00

80

Бърз тест за антитела срещу коронавирус – медицински персонал

15,00

81

Бърз тест за антитела срещу коронавирус – външни лица

30,00

 

 

Приложение № 6

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕ ПО „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“

 

цена в лева

 

Дейности свързани с живи лица

 

1

Диагностични услуги

 

1.1

Хистологично изследване - изработване на едно парафиново блокче и препарат от него оцветен с Не-Ео

50,00

1.2

Хистологично изследване - изработване на две парафинови блокчета с препарати от всяко от тях

70,00

1.3

Хистологично изследване -  изработване на повече от две парафинови блокчета с препарати от всяко от тях

100,00

1.4

Хистологично изследване - изработване на едно парафиново блокче и препарат от него оцветен с Не-Ео след декалцинация

45,00

1.5

Хистологично изследване - изработване на едно парафиново блокче и препарати от него оцветен с Не-Ео както и едно специално оцветяване

80,00

1.6

Хистологично изследване - изработване на едно парафиново блокче препарати от него оцветени с Не-Ео с две и повече специални оцветявания

100,00

1.7

Хистологично изследване - ГЕФРИР с изработване на едно парафиново блокче и препарат от него оцветен с Не-Ео

70,00

1.8

Цитологично изследване - ТАБ, коремен пунктат, урина, храчка и др. /3 стъкла/

20,00

1.9

Скринингово цитологично изследване /гинекологична цитона-мазка/

15,00

2

Консултативни услуги

 

2.1

Консултация на препарати изработени в друга лаборатория

30,00

2.2

Консултация на препарати изработени в отделението от предоставени парафинови блокчета

60,00

2.3

Сравняване на препарати от предишни изследвания

20,00

3

Дейности свързани с починали пациенти

 

3.1

Аутопсия - извършване, аутопсионен протокол, окончателна диагноза, епикриза, фотодокументация /при поискване/

700,00

3.2

Разяснения на диагноза и находка от аутопсия извършена другаде

50,00

3.3

Престой в камера - за всеки започнат ден

25,00

 

 

Приложение № 7

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ  ОТ  ХИРУРГ

/без цена на анестезия/

 

 

цена в лева

1

Отстраняване на доброкачествени новообразувания на глава

60,00

2

Отстраняване на доброкачествени новообразувания на тяло и крайници 

70,00

3

Операция при врастнал нокът

50,00

4

Инцизия на меки тъкани

70,00

5

Обработка и първичен шев на рана (не се включва анестезията)

80,00

6

Хирургична обработка на рани при изгаряне

70,00

7

Диагностична пункция на кожа и подкожие

50,00

8

Отстраняване на кърлеж

50,00

9

Малка превръзка

20,00

10

Средна превръзка

30,00

11

Голяма превръзка

50,00

12

Сваляне на конци с превръзка

50,00

13

Вторичен шев на рана

50,00

14

Смяна на дренаж

40,00

15

Поставяне / смяна уретрален катетър

50.00

 

 

Приложение № 8

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ  ОТ  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

/без цена на анестезия и консумативи/

 

 

цена в лева

1

Видеогастроскопия без биопсия

200,00

2

Видеогастроскопия с биопсия

250,00

3

Видеогастроскопия с поставяне на стент /без стойността на стент/

550,00

4

Тотална видеоколоскопия без биопсия

300,00

5

Тотална видеоколоскопия с биопсия

350,00

6

Венозна анестезия + медикамент

70,00

7

Коремна парецентеза /пункция/

150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9

 

 

ЦЕНИ НА ПРОЦЕДУРИ НА КАБИНЕТА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

 

 

цена в лева

1

Първичен преглед от специалист

50.00

2

Вторичен преглед от специалист

20.00

3

Лечение с НЧТ - на процедура

6.00

4

Лечение със СЧТ - на процедура

6.00

5

Лечение с нискочестотно магнитно поле - на процедура

6.00

6

Лечение с инфрачервени лъчи - на процедура

6.00

7

Лечение с ултразвук - на процедура

6.00

8

Аналитична ЛФК - 30 мин - на процедура

10.00

9

Парафинотерапия - на процедура

6.00

10

Инхалационна терапия - на процедура

6.00

11

Дарсонвал (две полета) – на процедура

6.00

12

Частичен персонален масаж - 15 минути

10.00

13

Лазертерапия на става

10.00

14

Лазертерапия на гръбначен стълб

15.00

15

Скенар-терапия

20.00

16

Иглотерапия

20.00

17

Игло- +лазертерапия

25.00

18

Пакет 1 - Първичен преглед; Лечение с инфрачервени и видими лъчи - 5 процедури; Лечение с нискочестотно магнитно поле - 5 процедури

60.00

19

Пакет 2 - Първичен преглед; Лечение с НЧТ - 5 процедури; Лечение с нискочестотно магнитно поле - 5 процедури

60.00

20

Пакет 3 – Лазертерапия 6 процедури

50.00

21

Пакет 4 – Скенартерапия 6 процедури

100.00

22

Пакет 5 – Лазертерапия гръбначен стълб 6 процедури

70.00

23

Еднократен чаршаф

2.00

 

 

 

Приложение № 10

 

 

ЦЕНИ НА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

 

№ КП

Име на клиничната пътека

Цена в лв.

 

 

1

2

3

 

 

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

650,00

 

 

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация - Блок 1

930,00

 

 

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения - Блок 1

650,00

 

 

068.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 годишна възраст

530,00

 

 

069.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 годишна възраст

820,00

 

 

070.1

Диагностика и лечение на болест на крон и улцерозен колит за лица над 18 годишна възраст

2 046,13

 

 

071.1

Диагностика и лечение на  заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 годишна възраст

520,00

 

 

072.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 годишна възраст

 

1 000,00

 

073.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18 годишна възраст

 

2 243,67

 

074.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 годишна възраст

1 250,00

 

075.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18 годишна възраст

1 842,18

 

076.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 годишна възраст

1 100,00

 

084

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит при лица над 18 години

1 000,00

 

088.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

 

832,48

 

089.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

769,90

 

090.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

1 000,00

 

091

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

776,17

 

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

3 150,00

 

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

4 300,00

 

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – Блок 1 и Блок 2 за ЗОЛ под 9 г. – само спешни  и ЗОЛ от 9 г. до 18 г. – планови и спешни

780,00

 

159

Артроскопски процедури в областта  на скелетно-мускулната система

1 581,63

 

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

4 100,00

 

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години – само спешни интервенции

6 859,45

 

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

 

3 027,73

 

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години – за ЗОЛ до 9 г. – само спешни интервенции и ЗОЛ до 18 г. с вродени малформации – само спешни интервенции.

 

3 877,51

 

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

4 366,09

 

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години– за ЗОЛ до 9 г. – само спешни интервенции и ЗОЛ до 18 г. с вродени малформации – само спешни интервенции.

5 676,76

 

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

 

1 800,00

 

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години– за ЗОЛ до 9 г. – само спешни интервенции и ЗОЛ до 18 г. с вродени малформации – само спешни интервенции.

2 685,66

 

179

Оперативни процедури върху апендикс - блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 9 г. само спешни интервенции, за ЗОЛ от 9 г. до 18 г. планови и спешни

1 100,00

 

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома. – Блок 1

1 025,52

 

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 9 г. – само спешни интервенции и ЗОЛ до 18 г. с вродени малформации – само спешни интервенции

744,67

 

182

Оперативни процедури при хернии – блок 1

1 050,00

 

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

1 234,65

 

184

Конвенционална холецистектомия – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

1 779,73

 

185

Лапароскопска холецистектомия - блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

1 380,00

 

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища - блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

3 470,86

 

187

Оперативни процедури върху черен дроб - блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

4 658,86

 

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест - блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

2 343,28

 

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност - блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 9 г. само спешни интервенции; за ЗОЛ от 9 г. до 18 г. – планови и спешни

6 431,50

 

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност - блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

2 407,12

 

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1 662,33

 

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години – за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

2 251,50

 

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни

1 785,80

 

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 9 г. само спешни и за ЗОЛ над 9 г. – планови и спешни.

596,32

 

195

Оперативно лечение при остър перитонит – блок 1

3 412,93

 

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси – блок 1 и блок 2 само спешни

2 403,30

 

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания – блок 1 и блок 3, блок 2 само спешни

870,00

 

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани – блок 1, блок 2  само спешни.

3 000,00

 

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания – блок 1

887,54

 

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания – блок 1

429,34

 

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния – блок 1

1 500,00

 

201

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ от 9 г. до 18 г. – планови и спешни

1 969,49

 

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност– блок 1 и блок 2 за ЗОЛ от 9 г. до 18 г. – планови и спешни

1 286,39

 

203

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания– блок 1 и блок 2 за ЗОЛ от 9 г. до 18 г. – планови и спешни

2 393,75

 

204

Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение – блок 1

5 453,93

 

205

Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение – блок 1

2 184,50

 

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

615,43

 

209

Хирургично лечение при травма на главата – блок 1

1 604,23

 

210

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение

1 208,87

 

211.1

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

3 700,00

 

211.2

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - с невронавигация и интраоперативен 3D контрол

4 100,00

 

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

2 500,00

 

216

Спешни състояния в гръдната хирургия – блок 1

908,78

 

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

3 000,00

 

217.2

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става

6 000,00

 

217.3

 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници

6 600,00

 

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1 750,00

 

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

1 300,00

 

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

1 400,00

 

220.2

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)

1 600,00

 

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

2 000,00

 

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

700,00

 

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

978,17

 

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

2 830,00

 

244.1

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години

906,05

 

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

119,79

 

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

201,68

 

 

Приложение 11А

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, КОИТО НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ НЗОК

       

 

Вид на консуматива

Цена в лева

 

1

Игла ендоскопска за склеротерапия - инжектор

70,00

 

2

Екстрактор тип „крокодил“

80,00

 

3

Клипси за ендоскопска хемостаза

50,00

 

4

Полипектомична примка – еднократна

60,00

 

5

Сет за лигиране на вацици – еднократен

300,00

 

6

Канюла за контраст (катетър)

126,00

 

7

Саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод

990,00

 

8

Саморазтваряща се ендопротеза за черво

1200,00

 

9

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол

55,00

 

10

Балон дилататор

400,00

 

11

Цитологична четка двулуменна

85,00

 

12

Балонен екстрактор

260,00

 

13

Кошница за екстракция при литотрипсия

360,00

 

14

Пластмасова ендопротеза за жлъчните пътища

85,00

 

15

Пластмасова ендопротеза за панкреаса

85,00

 

16

Екстрактор за чуждо тяло и полипи (изи-колект)

150,00

 

17

Саморазширяваща се протеза за жлъчни пътища и панкреас

1200,00

 

18

Апликатор(система) за протезиране 10 френча

180,00

 

19

Апликатор(система) за протезиране 5 френча; 7 френча

70,00

 

20

Аспирационна игла CHIBA

60,00

 

21

Нитинолов водач за протезиране

270,00

 

22

Папило-сфинктеротом с два канала

210,00

 

23

Папило-сфинктеротом - иглен

180,00

 

24

Папило-сфинктеротом – пре-кът

210,00

 

25

Комплект за перкутанен дренаж под ехографски контрол

360,00

 

26

Сет за трансгастрална цистостомия

 

 

27

Сет за перкутанна ендоскопска гастростомия (ПЕГ)

250,00

 

         

 

 

                                                                                                                                                Приложение 11Б

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХИРУРГИЯ, КОИТО ЧАСТИЧНО СЕ ЗАПЛАЩАТ ИЛИ НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ НЗОК

 

 

 

Вид на изделието

цена в лева

1

Кръгов ушивател № 24; 26; 29; 32 мм.

750,00

2

Автосъшиватели за хемороидектомия

750,00

3

Линеарен ушивател – TA

660,00

4

Пълнител за линеарен ушивател – TA 30, 45, 60, 90 / 2, 5мм, 3,8 мм, 4,8 мм

300,00

5

Линеарен режещ ушивател – GIA

660,00

6

Пълнител за линеарен режещ ушивател – GIA 60, 80, 100 / 3,8 мм, 4,8 мм

300,00

7

Лапароскопски консуматив – ендолинеарен режещ инструмент EndoGIA 30, 60

750,00

8

Лапароскопски консуматив – пълнител за ендо GIA 45; 60 стационарен  3,5 мм, 4,8 мм

420,00

9

Лапароскопски консуматив – пълнител за ендо GIA 45; 60 артикулиращ 3,5 мм, 4,8 мм

504,00

10

Лапароскопски консуматив – пълнител за ендо GIA 45; 60 ТРИПЪЛ СТЕЙП 3,5мм , 4,00 мм

480,00

11

Лапароскопски консуматив – пълнител за ендо GIA 45; 60 СТАМТ 3,5мм , 4,00 мм

504,00

12

Лапароскопски консуматив –инструмент ECHELON  FLEX  45, 60

1200,00

13

Лапароскопски консуматив – ECHELON  Reload /пълнител/    45, 60 W, B, G

1200,00

14

Лапароскопски консуматив – троакари 5; 10; 12; 15 мм.

85,00

15

Лапароскопски консуматив – троакар (балонен)

360,00

16

Лапароскопски консуматив – дисектор; клампа; граспер

240,00

17

Лапароскопски консуматив – биполярен граспер; дисектор

230,00

18

Лапароскопски консуматив – извита кука

190,00

19

Лапароскопски консуматив – ножица – права; извита

240,00

20

Лапароскопски консуматив – клипапликатор за титаниеви,полимерни клипси

560,00

21

Лапароскопски консуматив – титаниеви клипси

3,60

22

Лапароскопски консуматив – полимерни клипси

10,20

23

Лапароскопски консуматив – сет за аспирация

90,00

24

Лапароскопски консуматив – сет за покриване

45,00

25

Лапароскопски консуматив – конец, самозатягящ се

72,00

26

Лапароскопски консуматив – устройство за фиксиране на херниални платна

770,00

27

Лапароскопски консуматив – игла на Верес

45,00

28

Лапароскопски консуматив – полиетиленов ръкав за глава на камера

6,00

29

Лапароскопски консуматив – ендобег малък

80,00

30

                                                           голям

130,00

31

Лапароскопски консуматив – endo catch 12;15

410,00

32

Лапароскопски консуматив – биполярен режещ инструмент- LigaSure;Harmonic;Enseal

1350,00

33

Лапароскопски консуматив – биполярен режещ инструмент- Caiman

1000,20

34

Лапароскопски консуматив – раневи протектор малък                                                  

52,00

35

                                                                         среден

65,00

36

                                                                          голям

82,00

37

Сет за перитонеален дренаж

438,00

38

Хранопроводен стент – саморазгъващ се

990,00

39

Стент за ректум; колон

1200,00

40

Сонда за йеюнално хранене

1200,00

41

Перкутанни гастростомни катетри - PEG

180,00

42

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно 10/15 см. овал, Ø 5 см

606,00

43

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно 15/20 см. овал, Ø 7см

702,00

44

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно 20/30 см. овал

912,00

45

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно 26/34 см. овал

1068,00

46

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно 30/30 см.

1212,00

47

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно Ø 15 см.

660,00

48

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно Ø 20 см.

912,00

49

Меш (платно) за пластика -  6/11 см.

150,00

50

Меш (платно) за пластика – 15/15 см.

204,00

51

Меш (платно) за пластика – 30/30 см.

250,00

52

Консумативи за ендоваксистема – малък сет със сребро

180,00

53

Консумативи за ендоваксистема – малък сет

150,00

54

Консумативи за ендоваксистема – среден сет

168,00

55

Консумативи за ендоваксистема – голям сет

192,00

56

Консумативи за ендоваксистема – за отворен корем

258,00

57

 

 

         

 

Забележка: Медицинските изделия от позиции 1; 3 – 13  приложени при оперативни интервенции на пациенти с онкологични заболявания НЗОК заплаща посочената конкретна стойност за всяко изделие. При използване на няколко медицински изделия, НЗОК заплаща до обща сума 1200,00 лв на случай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11В

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИКСИРАЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ, КОИТО НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ НЗОК

 

Вид на изделието

цена в лева

1

Външни фиксатори за горен кррайник

1800,00

2

Външни фиксатори за долен крайник

1800,00

3

Заключващи интермедуларни пирони за горен крайник - стоманени

1800,00

4

Заключващи интермедуларни пирони за долен крайник - стоманени

1800,00

5

Заключващи интермедуларни пирони за горен крайник - титаниеви

3000,00

6

Заключващи интермедуларни пирони за долен крайник - титаниеви

3000,00

7

Заключващи плаки за горен крайник - стоманени

1600,00

8

Заключващи плаки за горен крайник - титаниеви

2000,00

9

Заключващи плаки за долен крайник - стоманени

1900,00

10

Заключващи плаки за долен крайник - титаниеви

2400,00

11

Обикновени плаки за горен крайник - стоманени

1200,00

12

Обикновени плаки за горен крайник - титаниеви

1500,00

13

Обикновени плаки за долен крайник - стоманени

1700,00

14

Обикновени плаки за долен крайник - титаниеви

2400,00

15

Обикновени плаки за глезен - стоманени

900,00

16

Различни видове винтове за брой

50,00

17

Остеосинтезни материали- ( киршнерови игли;щаймани; серклажни телове и др. ) за брой

100,00

18

Канюлирани винтове за брой

200,00

19

Резбован пирон

300,00

20

Хърбърт винт

600,00

 

 

 

Приложение № 12

 

ДРУГИ УСЛУГИ, СПЕЦИФИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 

цена в лева

 

 1

 

 

2

Болнично лечение в отделение с терапевтичен профил - при остойностяване на леглоден без вкл. на медикаменти и консумативи.

70,00

3

Болнично лечение в отделение с хирургичен профил - при остойностяване на леглоден без вкл. на медикаменти и консумативи

80,00

4

Болнично лечение в ОАИЛ - при остойностяване на леглоден без вкл. на медикаменти и консумативи

100,00

5

Таска придружител без ползване на легло – на ден

10,00

6

Таска придружител с ползване на легло и храна  – на ден

30,00

7

Издаване на дубликат на медицински документ

Запис върху диск

10,00

10,00

8

Транспортни услуги  - на километър

2,00

 

9

Съхранение на пари и ценности – еднократна такса

5,00

10

Избор на лекар

500,00

11

Избор на екип

900,00

12

Допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи

80,00

13

Допълнителна физиотерапевтична услуга по желание на пациента, извън задължителната по КП рехабилитационни процедури по ранно раздвижване

80,00

14

Хипертермална интраперитонеална химиотерапия(HIPEC) – радикална процедура с хирургична циторедукция

11 000,00

15

Хипертермална интраперитонеална химиотерапия(HIPEC) – палиативна процедура без хирургична циторедукция

6 000,00

16

Интраперитонеална (под налягане) аерозолна химиотерапия (PIPAC)

510,00

17

Ранна постоперативна химиотерапия /EPIC/

510,00

 

 

Забележка :

  1. От такса за придружител са освободени придружителите на инвалиди с решение от ТЕЛК, пациенти с двигателни увреждания и деца до 12 год. Ползването на легло е възможно при наличието на свободни легла в стационара.
  2. За ползване на самостоятелна стая за целия престой на пациента /при свободна такава/ се заплаща допълнителна такса от 50,00 лв. на ден, като в цената се включват всички допълнителни битови условия
  3. Пациентите с решение на ТЕЛК, лицата до 18 годишна възраст, медицинските специалисти и пенсионерите заплащат ½ от размера на таксата по т. 12 -  40,00 лв.

 

 

Приложение № 13

 

 

ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ ПО ДОГОВОР С ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 

цена в лева

1

Стерилизация на медицински изделия - барабани и контейнери /за 1 брой/

10,00

2

Стерилизация с плазма - цена на един цикъл

100,00

3

Изработка на хистологични препарати от един пациент /цена за биопсичен фиш/

30,00

4

Изработване на Гефрир

50,00

5

Цитологични препарати от един пациент

10,00

6

Извършване на аутопсия на пациент починал в лечебното заведение

700,00

7

Заснемане на препарати за презентация или публикация

100,00

 

Приложение № 14

 

ТАКСИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

 

 

цена в лева

1

Такса за разглеждане на договор за извършване на медицински услуги, свързани с клинични изпитвания

2000,00

2

Такса за разглеждане на анекс към вече сключен договор за клинично изпитване

300,00

3

Таска за съхранение на документация по клиинични изпитвания за една година /един брой стандартен кашон за документи/

200,00

4

Еднократна годишна такса за съхранение на медикаменти, свързани с клинични изпитвания, както и за приготвяне и/или подговорка на медикаментите

1200,00

5

Такса за отпускане на изпитван перорален медикамент от фармацевт

50,00

 

6

Такса за отпускане на изпитван парентерален медикамент от фармацевт

150,00

7

Такса за унищожаване на напълно/частично употребени изпитвани медикаменти за една година

1700,00