ПРОФИЛ
НА КУПУВАЧА

Доставка на храна по менюта за нуждите на "МБАЛ Еврохоспитал Пловдив ООД" за 2015г.

Дата на публикуване: 02.08.2016

• Информация за сключен договор — 12.02.2016г.

• Договор за възлагане — 03.02.2016г.

• Решение на Управителя на МБАЛ "Еврохоспитал Пловдив" ООД взето на основание чл.73, във връзка с чл.11 и чл. 38, т.1 от ЗОП — 17.12.2015г.

• Протокол, изготвен на основание чл 72 във връзка с чл.70 от ЗОП/№4/ — 17.12.2015г.

ДО
Участниците в открита процедура
 
С ПРЕДМЕТ: „Доставка на храна по менюта за нуждите на „МБАЛ Еврохоспитал Пловдив“ ООД за 2015 година"
 
П О К А Н А
 
Уважаеми дами и господа,
 
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че във връзка с работата на Комисията по провеждане и избор на изпълнител по обществена поръчка„Доставка на храна по менюта за нуждите на „МБАЛ Еврохоспитал Пловдив“ ООД за 2015 година"по вид и приблизителни количества, съгласно Приложение № 1. На 03.12.2015г./четвъртък/ от 13:00ч. в заседателната зала на втори етаж(отделение по ортопедия и травматология) в сградата на МБАЛ Еврохоспитал Пловдив ООД, гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе №79 ще се проведе публичен жребий за излъчване на доставчик сред участниците в процедурата по отношение най-ниски ценови предложения.
 
Председател на комисията,
д-р Васил Ангелов
"МБАЛ Еврохоспитал Пловдив" ООД

Обществена поръчка за разделно изпиране, дезинфекция, омекотяване, изсушаване и гладене

Дата на публикуване: 02.08.2016

• Извършени плащания:
 
— 09.2015г.
— 08.2015г.
— 07.2015г.
— 06.2015г.
— 05.2015г.
— 04.2015г.

• Договор с фирма "Блясък-ВГ" ООД

• Заповед
• Покана
• Техническа спецификация - Приложение 1
• Договор - Приложение 2
• Административни сведения - Образец 1
• Теническо предложение - Образец 2
• Ценово предложение - Образец 3
• Декларации по образец - Образец 4